Jet Galley Restaurant

Ashkona,Dakshin khan, Uttara, Dhaka.
Dhaka, Bangladesh
+8801922-191941
Leave a Reply

Sat-Thurs:10:30 AM - 10:30 PM Fri:03:00 AM - 10:30 PM